What did you think of the speech? My reaction: Zzzzzzzzzzzzzzzz.